Prevádzkový poriadok

PESTOVATEĽSKÁ PÁLENICA KARPATY - SEBEDRAŽIE

Prevádzkovateľ liehovaru na pestovateľské pálenie ovocia (ďalej len ,,pálenica“) vydáva tento prevádzkový poriadok v súlade so zákonom č. 467/2002 Z.z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov, Vyhláškou MP SR č. 653/2002 Z.z. o prevádzkovaní liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia, zákonom č.530/2011 Z.z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov a Vyhláškou MF SR č. 537/2011 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na usporiadanie technologických zariadení na výrobu, spracovanie, skladovanie a prepravu liehu.

1.

a, V pálenici možno vyrábať destilát len z dopestovaného ovocia v miernom podnebnom pásme, z jeho kvasov, z lesných plodov, z plodov viniča hroznorodého v čerstvom stave alebo v skvasenom stave vrátane ovocných vín a hroznových vín, ktoré neobsahujú cudzie cukornaté alebo iné prímesi (ďalej len "kvas").

b, Prevádzkovateľ pálenice poskytuje službu pálenia destilátov len z kvasov dodaných pestovateľmi, nie zo zdrojov pálenice.

c, Výrobné obdobie v pálenici je od 1. júla bežného roka do 30. júna nasledujúceho roka. Začatie výroby destilátu v pálenici určuje prevádzkovateľ v každom výrobnom období.

d, Na základe zákona o spotrebnej dani z liehu a súvisiacich predpisov si pestovateľ môže dať vyrobiť destilát z vlastných surovín v množstve 43 litrov absolútneho alkoholu (l.a.) za zníženú sadzbu spotrebnej dane za jedno výrobné obdobie. Pri výrobe destilátu nad uvedený limit platí pestovateľ plnú sadzbu spotrebnej dane.

2. Objednávanie

a, Prevádzkovateľ pálenice prijíma kvas na ďalšie spracovanie len na základe predloženého občianskeho preukazu a písomnej žiadosti pestovateľa na výrobu destilátu.

b, Prevádzkovateľ vedie evidenciu žiadostí pestovateľov. Evidencia obsahuje meno a priezvisko, dátum, množstvo a druh kvasu. Vzor žiadosti poskytne pestovateľovi prevádzkovateľ. Množstvo skutočne dovezeného kvasu musí zodpovedať množstvu uvedenému v žiadosti.

c, Ak si žiadateľ dal v príslušnom výrobnom období vyrobiť ovocný destilát v našej pálenici oznámi túto skutočnosť obsluhe pálenice, v prípade že si dal vyrobiť destilát v inej pálenici ovocia priloží písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti s uvedením údajov podľa § 4 ods. 3 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 653/2002 Z. z. o množstve vyrobeného alkoholu ( l a ) a sídla liehovaru s potvrdením príslušného liehovaru o množstve vyrobeného destilátu.

d, Pre zabezpečenie plynulosti výrobného procesu a možnosti pre pestovateľa vybrať si termín pálenia, bude prevádzkovateľ evidovať prihlásenia pestovateľov od 1. 8. do 30. 9. príslušného roka. Po tomto termíne prevádzkovateľ určí termín pre pestovateľa taký, aký mu zostal voľný.

3.Príjem a hodnotenie kvasu

a, Pestovateľ je povinný dostaviť sa na pálenie v dohodnutom termíne tak, aby v stanovený čas bol jeho kvas pripravený na pálenie. Ak pestovateľ nedodrží stanovený čas, obsluha pálenice je oprávnená neprijať kvas k páleniu, pretože by tým došlo k časovému posunu pri nasledujúcich pestovateľoch. Pestovateľ 3 – 4 dni pred stanoveným termínom pálenia telefonicky alebo osobne potvrdí platnosť termínu.

b, Pestovateľ je povinný priviezť na pálenie také množstvo kvasu, na akom bol vopred dohodnutý s prevádzkovateľom pálenice pri objednávaní termínu pálenia. Ak privezie menej kvasu (menej ako 200 l), prevádzkovateľ je oprávnený neprijať kvas na pálenie.

c, Ak bude kvasu viac, prevádzkovateľ je povinný spracovať iba vopred dohodnuté množstvo kvasu, pretože by došlo k časovému predĺženiu pálenia, a tým k posunu pálenia ďalšieho pestovateľa. Zvyšný kvas nebude spracovaný a pestovateľ si ho vezme domov. Na zvyšný kvas si môže pestovateľ dohodnúť ďalší termín. Pokiaľ tak nevykoná, prevádzkovateľ pálenice je oprávnený po odchode pestovateľa z pálenice zlikvidovať kvas vypustením do výpalkovej jamy.

d, Ak príčiny na strane pestovateľa mu neumožňujú dodržať dojednaný termín výroby, je povinný túto skutočnosť oznámiť prevádzkovateľovi a dojednať nový termín výroby.

e, Ak príde k nepredvídanej poruche destilačného zariadenia alebo k výpadku elektr. prúdu a pod., služba destilácie sa zaradí na najbližší možný termín a obsluha pálenice informuje pestovateľa.

f, Kapacita výrobného zariadenia pálenice umožňuje vykonať destiláciu v objeme 300 litrov kvasu pre jednu destiláciu. Ak má pestovateľ kvas v menšom množstve (menej ako 100 l ) a trvá na jeho spracovaní, je povinný znášať to, že jeho kvas bude spracovaný s ďalším iným kvasom rovnakého druhu iného pestovateľa. Prevádzkovateľ potom nemôže ovplyvniť a teda ani nezodpovedá za množstvo a kvalitu vyrobeného destilátu z takto zmiešaného kvasu; vypálený destilát bude medzi týchto pestovateľov rozdelený úmerne podľa ich množstva kvasov.

g, Pred prepravou kvasov do pálenice je pestovateľ povinný z povrchu kvasov v nádobách odstrániť nečistoty a tak zabrániť, aby sa premiešali s kvasom. V prípade, že tieto pred prepravou odstránené nebudú, je pestovateľ povinný tieto nečistoty odstrániť po dovezení do pálenice ihneď, a po ich odstránení vo svojich nádobách odviezť z pálenice.

h, Pri preberaní kvasu obsluha pálenice kontroluje najmä jeho množstvo, vôňu, chuť, ako aj druh obalov, alebo či kvas nie je znehodnotený tak, že nie je vhodný na výrobu destilátu. O prebratí kvasu vykoná zápis.

i, Obsluha pálenice je oprávnená odmietnuť prijať kvas v nádobách z plechu, v pozinkovaných nádobách alebo inak povrchovo upravených kovových nádobách, v nádobách z plastu, ktoré neboli určené na potravinárske účely, alebo ktoré vôňou alebo chuťou vykazujú znaky cudzích nežiadúcich a zdraviu škodlivých prímesí (vápno, plesne, chemikálie, mechanické prímesi), ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu destilátu, alebo znehodnotiť technologické zariadenie pálenice. Obsluha pálenice je taktiež oprávnená neprijať kvas, ktorý je zamrznutý.

j, V prípade, že obsluha pálenice zistí nevhodnosť kvasu na výrobu destilátu, požiada pestovateľa, aby si na takýto kvas nechal vyhotoviť odborný rozbor, ak toto pestovateľ nevykoná, alebo odmietne vykonať, prevádzkovateľ kvas neprevezme a odmietne jeho spracovanie.

k, Ak pestovateľ trvá na spracovaní kvasu, výdatnosť ktorého bude podľa názoru prevádzkovateľa minimálna alebo nulová, alebo ak sa táto skutočnosť prejaví v priebehu spracovania v destilačnom kotly, bude pestovateľ povinný zaplatiť cenu služby za nevydarenú várku podľa platného cenníka.

l, V prípade, že je kvas hustý (hlavne jablká a hroznové výlisky), pestovateľ je povinný ho zriediť potrebným množstvom vody, aby nedošlo k prihoreniu kvasu v kotly a tým k znehodnoteniu destilátu a k znečisteniu kotla. Ak tak neurobí, zriediť kvas potrebným množstvom vody je oprávnená obsluha pálenice.

[/pb_text][/pb_column][pb_column span="span6"][pb_text el_title="Text 3" width_unit="%" enable_dropcap="no" appearing_animation="0" css_suffix="stlpec" ]

4.Výrobný proces

a, Prevádzkovateľ liehovaru je povinný zabezpečiť výrobu tak, aby prebiehala na zariadení, ktoré zaručuje kvalitnú výrobu a spoľahlivé zistenie vyrobeného množstva destilátu.

b, Obsluha pálenice je povinný neodkladne odstrániť nedostatky, ktoré zistí pestovateľ v priebehu destilácie alebo jej prípravy.

c, Počas výrobného procesu sa pestovateľ zdržuje na mieste vyhradenom pre zákazníkov z ktorého má možnosť sledovať postup výroby.

Nesmie sa pohybovať v priestoroch kotla a meracieho zariadenia, a to z dôvodu ublíženia na zdraví a z dôvodu prípadného poškodenia zariadenia a colných uzáverov.

d, Pestovateľovi sa zakazuje manipulovať s akýmkoľvek zariadením liehovaru bez povolenia obsluhy pálenice.

e, Obsluha pálenice informuje pestovateľa na jeho požiadanie o priebehu výrobného procesu. Po ukončení výroby destilátu umožní pestovateľovi kontrolu kvality ovocného destilátu, obsahu etanolu, odpis stavu kontrolného meradla a odmeranie množstva destilátu do nádob privezených pestovateľom.

f, Počas výrobného procesu je zakázané zdržiavať sa v priestoroch liehovaru nepovolaným osobám. Taktiež je zakázané vodiť do liehovaru deti mladšie ako 15 rokov z dôvodu ublíženia na zdraví, prípadne poškodenia zariadenia.

g, V priestoroch pálenice sa môžu zdržiavať iba osoby, pre ktorých sa pálenie vykonáva. Tieto osoby sú povinné rešpektovať pokyny obsluhy pálenice a tento Prevádzkový poriadok.

5.Reklamácia


a, Pestovateľ má právo a obsluha pálenice povinnosť mu na jeho požiadanie umožniť:

1/ kontrolu kvality ovocného destilátu
- degustáciou
- vizuálne (čírosť)
2/ zistiť obsah etanolu – pri meraní liehomerom a prepočet podľa tabuliek
3/ odmeranie množstva podľa meradla a overených mierok pri stáčaní do vlastných nádob

b, Pestovateľ musí zistené nedostatky reklamovať ihneď na mieste v pálenici. Po prevzatí destilátu, podpísaní vyskladňovacieho listu a zaplatení sa reklamácie neprijímajú.

c, O reklamácii pestovateľa vyhotoví obsluha pálenice „Záznam o reklamácii“ v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden zostáva u prevádzkovateľa a jeden sa odovzdá  pestovateľovi.

d, V prípade oprávnenej reklamácie je prevádzkovateľ pálenice povinný uhradiť pestovateľovi odškodné za znehodnotenie destilátu nasledovne:
1/ vrátiť pestovateľovi celú sumu zaplatenú za vypálenie
2/ uhradiť znehodnotený kvas v cenách:
- slivky: 0,15 € za 1 liter kvasu

- čerešne: 0,15 € za 1 liter kvasu
- marhule: 0,15 € za 1 liter kvasu

- broskyne: 0,15 € za 1 liter kvasu
- hrozno: 0,12 € za 1 liter kvasu

- jablko 0,10 € za 1 liter kvasu Eur/kg
- hruška 0,12
€ za 1 liter kvasu Eur/kg
- ostatné ovocie: 0,10 € za 1 liter kvasu

e, Znehodnotený destilát musí byť zlikvidovaný vyliatím do výpalkovej jamy za prítomnosti obsluhy pálenice i pestovateľa a musí byť o tom vyhotovený zápis v “Zázname o reklamácii” s popisom dôvodu reklamácie, so stanoviskom a podpisom oboch strán.

6.Odovzdávanie vyrobených ovocných destilátov

a, Podľa § 6 zákona NR SR č. 105/2004 Z.  z. o spotrebnej dani z liehu môže pestovateľ a jeho domácnosť vypáliť za jedno výrobné obdobie 43 litrov 100%-ného alkoholu, na ktoré platí znížená sadzba zo spotrebnej dane z liehu. Na množstvo nad 43 litrov sa uplatňuje plná sadzba spotrebnej dane z liehu.


b, Po výrobe destilátu, je pestovateľ alebo plnoletý člen jeho domácnosti - ktorý sa preukáže žiadosťou na výrobu destilátov   povinný pre neho vyrobený destilát prevziať a pri odbere zaplatiť cenu služby podľa cenníka prevádzkovateľa a spotrebnú daň z liehu. o čom mu obsluha vydá potvrdenie - vyskladňovací list.

c, Ak v zákonnej lehote pestovateľ vyrobený destilát neprevezme, prevádzkovateľ je povinný túto skutočnosť oznámiť colnému úradu ako správcovi spotrebnej dane z liehu a s destilátom bude naložené v súlade so zákonom.

d, Pestovateľ je povinný odobrať vyrobený destilát do svojich nádob, pretože prevádzkovateľ tieto nezabezpečuje a svojim podpisom potvrdiť prevzatie destilátu.

e, Prevádzkovateľ umožní pestovateľovi degustovať vyrábaný destilát, kontrolovať jeho množstvo a stupňovitosť, ak o to výslovne požiada.

f, Vypálený destilát nesmie byť predmetom predaja.

7. Bezpečnosť prevádzky

a, Obsluha pálenice je povinná udržiavať čistotu a poriadok, dodržiavať predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti práce, protipožiarne predpisy, hygienické predpisy , predpisy vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov. technologický a výrobný postup výroby destilátu a Prevádzkový poriadok.

b, Obsluha pálenice je povinná používať osobné ochranné prostriedky a príslušné pracovné predmety a pomôcky.

c, Pre obsluhu ako aj pestovateľov je zabezpečená čistá a hygienicky nezávadná pitná voda a sociálne zariadenie počas prevádzky pálenice.

d, V priestoroch pálenice je prísny zákaz fajčiť, požívať alkoholické nápoje a používať neopletené demižóny.

e, Likvidáciu výpalkov zabezpečuje prevádzkovateľ v súlade s predpismi o nakladaní s odpadmi. Náklady na likvidáciu výpalkov sú zahrnuté v cene za poskytnutú službu.

 f, Tento prevádzkový poriadok je umiestnený na viditeľnom a prístupnom mieste. Každý pestovateľ, ktorý sa uchádza o službu výroby destilátu, je povinný sa oboznámiť s jeho obsahom prečítaním a v priestoroch pálenice sa nim riadiť.

g, Porušenie tohto prevádzkového poriadku pestovateľmi a inými osobami, ktorí sa zdržujú v pálenici, má za následok ich vykázanie z pálenice.

Free Joomla! template by L.THEME